8
เภสัชกรรม
View more
22
ส่งเสริมสุขภาพ
View more
28
อนามัยแม่และเด็ก
View more
3
สุขภาพจิต จิตเวช
View more
10
โรคติดต่อ
View more
8
แพทย์แผนไทย
View more
18
ผู้ป่วยนอก
View more
10
ทันตกรรม
View more
3
วางแผนครอบครัว
View more
20
ผู้ป่วยใน
View more
5
ส่งต่อผู้ป่วย
View more
8
โรคไม่ติดต่ออื่นๆ
View more
General Stats
70.50

ANC < 12 week

58.08

ANC = 5 time

73.96

คัดกรองเบาหวาน

73.79

คัดกรองความดัน

97.30

สมุนไพร 5 รายการ

99.69

เด็กสมวัย

0.00

ภาวะเด็กอ้วน

0.00

มารดาอายุ <20

3.22

มะเร็งปากมดลูก

28
โรคเรื้อรัง
View more
6
ตัวชี้วัดสาธารณสุข
View more
10
ทั่วไป
View more
9
Back Office
View more